ÕPPEKAVA

Loodusõpetuse õpetamisel on meie eesmärgiks

 • äratada lapses huvi ümbritseva maailma vastu,
 • tutvustada lapsele tema kodukoha loodust,
 • õpetada tajuma elusorganismide ja keskkonna vahelisi suhteid ja seoseid ning tunnetama ennast osana loodusest,
 • arendada lastes ökoloogilist mõtteviisi,
 • kujundada säästlikku suhtumist loodusesse ning oskust hinnata inimtegevuse mõju ümbritsevale keskkonnale.

Sotsiaalse keskkonna õpetamisel on meie eesmärgiks

 • aidata lastel orienteeruda endas ja enda ümber,
 • väärtustada ja tähistada rahvakalendri tähtpäevi,
 • tutvustada lastele võimalikult palju töötegevusi, tehes neid paaris ja rühmas koos lastega,
 • tutvustada lastele erinevaid elukutseid.

Tervise ja ohutuse õpetamisel on meie eesmärgiks

 • arendada lastes positiivset suhtumist oma tervisesse,
 • anda lastele teadmisi tervisest ja õigest tervisekäitumisest,
 • propageerida tervislikke eluviise.

Liikluse ja turvalisuse õpetamisel on meie eesmärgiks

 • õpetada lapsi orienteeruma liikluses,
 • pöörata tähelepanu liikluses varitsevatele ohtudele.

Keele ja kõne õpetamisel on meie eesmärgiks, et laps

 • tuleks toime suhtlemisel nii eakaaslaste kui täiskasvanutega,
 • suudaks igapäevavestlust nii algatada kui jätkata,
 • saaks aru kuuldu sisust ja suudaks sellele vastavalt reageerida,
 • oskaks kasutada kõnes õiget hääldust, tavasõnavara, grammatilisi vorme ja lauseehitust,
 • saaks aru lugemise ja kirjutamise vajalikkusest ja tunneks huvi lastekirjanduse vastu.

Lugema ja kirjutama õpetamisel on meie eesmärkideks täpsustada ja konkretiseerida sõnade häälikstruktuuri tajumist ja teadvustamist, mille toel laps suudaks

 • luua sõnade häälik-tähelise vastavuse,
 • määratleda vajalikud kohad häälikute erineva pikkuse erinevaks märkimiseks kirjas,
 • kirjutada või laduda sõnu ja lauseid,
 • kindlustada tähtede tundmine automatiseerunud tasemel, s.o kujundada alus sõna kiireks mõistmiseks lugemisel ning õigete tähtede valikuks kirjutamisel või ladumisel.

Matemaatika õpetamisel on meie eesmärgiks, et laps

 • omaks ettekujutust arvudest, suurustest, mahtudest, kujunditest,
 • tunneks lihtsamaid ajamõisteid ja oskaks kirjeldada ning järjestada oma igapäevategevusi,
 • mõtestaks loendamistegevust ja seoseid arvude reas,
 • oskaks rühmitada esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrrelda esemete hulki,
 • oskaks järjestada esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal,
 • mõistaks mõõtmistegevust,
 • eristaks geomeetrilisi kujundeid,
 • näeks matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.

Käelise tegevuse õpetamisel on meie eesmärgiks, et laps

 • tunneks rõõmu loovast eneseväljendusest,
 • arendaks kunstiliste tegevuste läbi oma ilumeelt,
 • omaks algatusvõimet ja tahet tegutseda,
 • kasutaks materjale ja vahendeid sihipäraselt,
 • kujutaks isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma.

Kooli ettevalmistusrühmade muusikaprogramm

Kõigil ettevalmistusrühmades osalevatel lastel on nädala tunniplaanis muusikatund.
Üldarendav tund seab põhieesmärkideks lapse laulmisoskuse ja rütmitunde arendamise, tähelepanuvõime ja mälu treenimise. Olulisel kohal on kujutlusvõime ja fantaasia avardamine ning eneseväljendusoskuse rikastamine.
Tundides sisalduvad mitmesugused rütmi-, laulu- ja liikumismängud, programmilise muusika kuulamine ning musitseerimine rütmipillidel. Läbitav rohke laulurepertuaar järgib aastaringi ja tähtpäevi.

Inglise keele õpe

Kooli ettevalmistusrühma programm sisaldab ka inglise keele õpet. See on sissejuhatus algkooli inglise keele programmile, mille on välja töötanud õde Mary Vernard. Inglise keele õpe toetub metoodikale, mida kutsutakse “Total Immersion Method” – laps asetatakse õppetunni ajal keskkonda, kus kasutatakse ainult inglise keelt ning uus keel omandatakse läbi erinevate tegevuste ning mitmekesiste materjalide abil. Tundides kasutatakse palju mänge, laule, luuletusi, erinevaid pilte, mänguasju ning jutte. Kõik uus, mida õpitakse, omandatakse läbi pideva kordamise ning harjutamise.