MEIE KOOL

Õpe koolis on integreeritud inglise keele süvaõppega alates 1. klassist. Keelekümbluse põhimõtetele tugineva inglise keele õppe programmi on välja töötanud Helsingi Rahvusvahelise Kooli kauaaegne direktor õde Mary Venard.

Õppeprogramm on mahukas ning see sobib eelkõige lastele:

  • kelle keeleline arengutase on suhteliselt kõrge, nii et võõrkeele intensiivne õppimine alates esimesest klassist ei kahjusta nende emakeele normaalset väljakujunemist; 
  • kes on saavutanud sotsiaalse valmisoleku kooliks nii, et põhiliselt grupiõppel põhinev metoodika on neile vastuvõetav ega kutsu esile ebakindlust; 
  • kellel on hea keskendumisvõime, et suuta tunnis kaasa töötada.

Vastasel juhul muutuvad lapse arenguks kavandatud mitmekülgsed võimalused hoopis arengut pidurdavaks koormuseks. Vajaduse korral otsitakse koostöös vanemaga võimalusi ja ressursse õppe individualiseerimiseks.

Toetume oma tegevuses kristlikule väärtussüsteemile ning vahendame kristlikke ja rahvuslikke traditsioone ja kombeid. Tähistame kirikukalendri tähtpäevi. 

Õppeprogramm sisaldab 1.-4. klassis usuõpetust. Konfessionaalne usuõpetus on perede kanda pühapäevakoolide raames.

Meie kool võiks sobida Teie lapsele, kui lapse viibimine kirikus (kirikukalendri tähtpäevade tähistamine) ja kristliku väärtussüsteemi tutvustamine lastele ei ole vastuolus Teie maailmavaatega. 

Kuigi peale otsese õppimise on meie koolikorralduses olulisel kohal mäng, looming ja uuringud, osutub siiski tihti võtmeküsimuseks õpiharjumuste kujundamine. Laps, kes õpib ise ennast korrastama nii, et ta suudab realiseerida oma taotlusi, ületab raskusi nii õpingutes kui ka edasises elus. Paraku on tahteline tegevus valdkond, mille väljakujunemiseks laps vajab enim vanemate ja õpetajate mõistvat toetust, kuid ka kindlat nõudlikkust. On väga oluline, et kool ja vanemad oleksid partnerid oma nõudmistes lastele.

Lapse arengu toetamiseks viiakse koolis läbi regulaarseid arengu uuringuid, mille alusel vajaduse korral püütakse korrigeerida lapse programmi koolis. Uuringud koosnevad lapse arengu jälgimisest, õpetajate eksperthinnangutest ja nende alusel vestlustest lastevanematega vähemalt kahel korral aastas.